Direkt zum Inhalt Direkt zur Hauptnavigation
wyszukiwarka

Hauptnavigation

Krajobraz

Zdjęcie: Krajobraz na skraju miasta
Krajobraz na skraju miasta

Schwedt nad Odrą jest częścią Uckermark, krainy geograficznej położonej między Hawelą a dolnym biegiem Odry. Kryje ona w sobie bogactwo roślin i zwierząt, które ciągle zachwyca i pragnie być odkrywane. Obecne ukształtowanie terenu uzyskała Uckermark przed około 20000 lat, kiedy epoka lodowcowa utworzyła na tym terenie wielkie płyty moren dennych oraz pagórki moren czołowych. Pagórki morenowe, porośnięte pierwotnie przez mieszane lasy grabowe i dębowe, są dzisiaj w dużej części ziemiami uprawnymi. W zapadliskach pagórkowatego terenu również w czasach zlodowacenia wykształciły się niewielkie mokre biotopy.

Wielokilometrowe szosy, przy których rosną kasztany i lipy, łączą miejscowości tego regionu.
Schwedt zostało wzniesione na piaszczystej terasie nadrzecznej, która tylko nieznacznie wznosi się ponad przylegającymi do niej nizinami dolnego biegu Odry i mokradeł Randow-Weise. Na wschód od miasta, równolegle do nurtu Odry, górują nad okolicą widoczne z daleka po polskiej stronie strome zbocza. Podążając w pozostałych kierunkach można napotkać małe, uformowane w epoce lodowcowej łańcuchy pagórków. Tuż przed Schwedt rozpościera się równina ? Urstromtal. W celu ochrony przed powodzią zostały wzniesione tamy przeciwpowodziowe oraz urządzenia do regulacji poziomu wody. Wskutek ingerencji w naturalny bieg rzeki oraz poprzez rozbudowę szlaku wodnego dla większych jednostek pływających między Berlinem a Szczecinem powstały dwie równoległe drogi wodne. Położone pomiędzy nimi łąki, przecinane spokojnymi, dawnymi odnogami Odry i suchymi zboczami, są pod względem wielkości i bogactwa flory i fauny unikalne w Europie. Na tym podmokłym obszarze polderowym stwierdzono występowanie 226 gatunków ptaków i 500 gatunków roślin, wśród których znajdują się tak rzadkie gatunki jak: orzeł bielik, czarny bocian, śpiewak turzycowy oraz bardzo rzadko spotykane rośliny takie jak paproć pływająca i osoka. Obszar ten jako Park Narodowy Doliny Dolnej Odry znajduje się pod szczególną ochroną.